วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์


ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกสิณ นวลโคกสูง
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ ,
พัฒนาการอำเภอศรีณรงค์ ,พัฒนาการอำเภอลำดวน,พัฒนาการอำเภอจอมพระ ,
พัฒนาการอำเภอโนนนารายณ์, พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี, พัฒนาการอำเภอท่าตูม
,พัฒนาการอำเภอปราสาท , รักษาการหัวหน้า สทบ. สาขา ๗ ,นักวิชาการจังหวัดสุรินทร์
และ พนักงานสทบ. สาขา
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง รวม ๓๓๗ คน แยกเป็น คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ๆ ละ
๒ คน จำนวน ๑๕๘ ตำบล รวม ๓๑๖ คน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง
จำนวน ๔ คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จำนวน ๑๗ อำเภออำเภอละ ๑ คน รวม ๑๗ คน โดยดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ กำหนดระยะเวลา ๑ วัน
ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์,รองศาสตราจารย์ บุญยัง หมั่นดี
(อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์), ประธานกองทุนหมู่บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓
ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น ๒,๑๔๔ กองทุนจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลแล้ว จำนวน ๒,๑๒๐ กองทุน คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๘๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๒๔ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ ได้รับเงินเพิ่มทุนระยะที่ ๒ จำนวน ๒,๐๖๑ กองทุน

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านห้าบาทถ้วน-) คิดเป็น

ร้อยละ ๙๗.๒๒ ของกองทุนทั้งหมด สามารถพัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว

จำนวน ๑๖ แห่ง เป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน ๑๑ แห่ง ,สถาบันการเงินชุมชน ๕ แห่ง รวมเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น

๓,๗๖๘,๗๑๐,๐๖๔ บาท

(-สามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกสิบสี่บาทถ้วน-)

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

และ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด

โดยความเห็นชอบของ

อนุกรรมการสนับสนุนฯระดับจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการบริหารจัดการ

กองทุนและ มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมริมธารา

สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หัวข้อบรรยาย เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(โดย รศ.บุญยัง หมั่นดี )

หัวข้อบรรยาย แนวทางการปฏิบัติกรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประสบปัญหาฯ

ต้องดำเนินการแจ้งความ/ฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาและแนวทางการดำเนินการ

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางศาล(อัยการจังหวัดสุรินทร์)

หัวข้อบรรยายน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอย่างเป็นระบบ

โดย นายประหยัด พุดจีบ ตำแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไผ่

อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ๘ กลุ่ม ระดมความคิดแนวทางการขับเคอนการดำเนินงาน

กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔

(โดยทีมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ อภิปรายผลการระดมความคิดแต่ละกลุ่ม


วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ ๒

Thumbnail imageกระบวนการและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มทุน

การยื่นขอสนับสนุนการเพิ่มทุน

- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความประสงค์ขอสนับสนุนการเพิ่มทุน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยยื่นคำขอตามแบบคำขอสนับสนุนการเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง

- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แนบเอกสารประกอบคำขอสนับสนุนการเพิ่มทุนดังนี้

- สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

- สำเนาการประชุมสมาชิก ที่มีมติให้ขอสนับสนุนการเพิ่มทุน ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2

- สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน / การลงทุน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- สำเนาคำสั่ง หรือมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

- สำเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกบัญชี

- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยื่นคำขอสนับสนุนการเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในเขตพื้นที่ที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นตั้งอยู่

การอนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

· สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณานำเสนอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด พร้อมวงเงินที่สนับสนุนแก่กองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพิจารณา

· คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติ : การจัดสรรและโอนเงินแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้าบัญชีที่ 1 กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง

ทั้งนี้ ประสานการโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามขนาดของสมาชิก


คุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านที่จะยื่นขอสนับสนุนการเพิ่มทุน มีดังนี้

เป็นกองทุนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

· การประชุมสมาชิกกองทุนมีมติให้ขอสนับสนุนการเพิ่มทุน ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2
·
เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีแผนการใช้จ่ายเงิน / การลงทุน เพื่ออุดหนุนสมาชิกในการลงทุน หรือเงินหมุนเวียนของหมู่บ้านและชุมชน
· เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่คณะกรรมการมีการบริหารที่โปร่งใส สมาชิกมีวินัยทางการเงิน และมีการหมุนเวียนเงินอย่างสม่ำเสมอ โดย
- มีระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- มีการจัดทำงบการเงินของปีที่ผ่านมา

· คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ พิจารณาดำเนินการดังนี้

- เห็นชอบคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยพิจารณาจากแบบคำขอสนับสนุนการเพิ่มทุน และเอกสารประกอบคำขอ โดยต้องผ่านคุณสมบัติ
- เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จะทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- ที่ประชุมสมาชิกกองทุน มีมติให้ขอสนับสนุนการเพิ่มทุน
- มีแผนการใช้จ่ายเงิน หรือการลงทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- มีระบบควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
- มีการจัดทำงบการเงินของปีที่ผ่านมา
- มีการหมุนเวียนเงินทุน โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากของกองทุน

- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็น โดยหากเห็นสมควรสนับสนุนการเพิ่มทุน ให้ลงนามเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด และสำเนาส่งให้สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) สาขา เพื่อบันทึกข้อมูล

กรณีหากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ขาด หรือไม่ผ่านคุณสมบัติการขอเพิ่มทุน ให้ติดต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนำเอกสารไปเพื่อการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาศักยภาพกองทุนให้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระและเงินขาดบัญชีของกองทุน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ

· คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด พิจารณาความเหมาะสมจากการเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ โดยถ้าให้ความเห็นชอบสนับสนุนการเพิ่มทุน ให้ลงนามเสนอสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำเนาส่งให้สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) สาขา บันทึกข้อมูล

ทั้งนี้ หากพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ไม่เห็นชอบการสนับสนุนการเพิ่มทุน ให้แจ้งกลับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ เพื่อติดต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้นำเอกสารไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาศักยภาพกองทุนให้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไป

· สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) บันทึกข้อมูลการพิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ผ่านระบบ Online ของธนาคารส่งให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนเงิน


ผู้ติดตาม